BREDE SCHOOL

In het voorjaar van 2012 is de Kadernotitie brede scholen vastgesteld. In deze kadernotitie is de definitie van de brede school in de gemeente Súdwest-Fryslân als volgt geformuleerd:

“Een brede school is een integraal concept voor structurele samenwerking tussen participanten op het gebied van onderwijs, welzijn, cultuur, sport, opvang en zorg. Samenwerking vindt plaats op het niveau van de wijk of het dorp. De ontwikkeling en de zorg voor het kind van 0-12 jaar is het uitgangspunt en de school heeft daarin een centrale plaats.”

Aanleiding

Sinds 2007 is aan de Burgemeester Praamsmalaan in Bolsward huisvesting gerealiseerd voor een basisschool; een peuterspeelzaal; kinderopvang en de jeugdgezondheidszorg met het consultatiebureau. De aanleiding voor de medewerkers om met elkaar in gesprek te gaan was het gebouw en het gezamenlijke gebruik ervan. Zo ontstond het zgn. gebruikersoverleg Bolsward. Er zijn afspraken gemaakt over allerlei zaken zoals bouwfysische problemen; beveiliging enz. Dit overleg bleef bij kennismaken en praktische afstemming en was niet structureel. Vanuit dit afstemmingsoverleg ontstonden inhoudelijke gesprekken over de wijze van benadering van kinderen. Er bestond de behoefte om na te gaan in hoeverre ieders (pedagogische) visie aansloot op die van de ander. Het is immers zo dat alle drie de partijen bij de dezelfde kinderen en ouders betrokken kunnen zijn. Ook is er sprake van een opeenvolging qua leeftijd en ontwikkeling. Zowel de heel jonge kinderen en hun ouders op het consultatiebureau, de peuterspeelzaal en de kinderopvang als de wat oudere kinderen op de basisschool en de buitenschoolse opvang, behoren tot de gebruikers van de gebouwen aan de Burgemeester Praamsmalaan in Bolsward. In 2011 is er een eerste verkenning van de basisschool de Opbouw naar kinderopvangorganisatie Sisa en de peuterspeelzaal Bolsward geweest om te ervaren hoe zij aankijken tegen de vorming van een brede school. In 2012 is de intentieverklaring ondertekend. De

BREDE SCHOOL PARTNERS

Jenaplanbasisschool De Opbouw

De Opbouw is een algemene bijzondere school en werkt volgens het Jenaplan concept. De Opbouw is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het gebouw bestaat uit 5 leslokalen; een speellokaal; overblijfruimte en een gemeenschapsruimte.

Kids First Kinderopvang

De kinderdagopvang Villafleur is er voor kinderen van 0 – 4 jaar. Peuteropvang De Opstap is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De peuters komen wekelijks minimaal 2 dagdelen. Ook kinderen van 4-12 jaar kunnen op de locatie terecht bij de Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters. De verschillende opvangsoorten hebben een eigen werkplan waarin staat omschreven hoe het pedagogische beleid wordt uitgevoerd. Overdracht van kinderdagverblijf of peuteropvang naar school vindt plaats via een overdrachtsformulier (‘koude’ overdracht) en indien nodig via een telefonisch of persoonlijk gesprek (‘warme’ overdracht). Hiermee zorgen wij er voor een doorgaande lijn van opvang naar school is en de school alle benodigde informatie krijgt over de ontwikkeling van het kind.