INTENTIEVERKLARING BREDE SCHOOL

We organiseren activiteiten waaruit blijkt dat we de brede school zijn. Momenteel worden er voor de kinderen van de school en de naschoolse opvang theaterworkshops georganiseerd. Er zal afgesloten worden met een presentatie! Hieronder volgt een uiteenzetting van het beleid van de gemeente, de aanleiding van onze brede school, de partners en het overleg.

De gemeente Súdwest-Fryslân voert een actief brede schoolbeleid. In het bestuursprogramma 2011- 2014 heeft het college opgenomen dat de gemeente Súdwest-Fryslân brede scholen beleid verder gaat ontwikkelen. De gemeente Súdwest-Fryslân wil dat het aantal brede scholen in de gemeente toeneemt. In het voorjaar van 2012 is de Kadernotitie brede scholen vastgesteld. In deze kadernotitie is de definitie van de brede school in de gemeente Súdwest-Fryslân als volgt geformuleerd:

“Een brede school is een integraal concept voor structurele samenwerking tussen participanten op het gebied van onderwijs, welzijn, cultuur, sport, opvang en zorg. Samenwerking vindt plaats op het niveau van de wijk of het dorp. De ontwikkeling en de zorg voor het kind van 0-12 jaar is het uitgangspunt en de school heeft daarin een centrale plaats.”

 
Aanleiding
Sinds 2007 is aan de Burgemeester Praamsmalaan in Bolsward huisvesting gerealiseerd voor een basisschool; een peuterspeelzaal; kinderopvang en de jeugdgezondheidszorg met het consultatiebureau. De aanleiding voor de medewerkers om met elkaar in gesprek te gaan was het gebouw en het gezamenlijke gebruik ervan. Zo ontstond het zgn. gebruikersoverleg Bolsward. Er zijn afspraken gemaakt over allerlei zaken zoals bouwfysische problemen; beveiliging enz. Dit overleg bleef bij kennismaken en praktische afstemming en was niet structureel.

Vanuit dit afstemmingsoverleg ontstonden inhoudelijke gesprekken over de wijze van benadering van kinderen. Er bestond de behoefte om na te gaan in hoeverre ieders (pedagogische) visie aansloot op die van de ander. Het is immers zo dat alle drie de partijen bij de dezelfde kinderen en ouders betrokken kunnen zijn. Ook is er sprake van een opeenvolging qua leeftijd en ontwikkeling. Zowel de heel jonge kinderen en hun ouders op het consultatiebureau, de peuterspeelzaal en de kinderopvang als de wat oudere kinderen op de basisschool en de buitenschoolse opvang, behoren tot de gebruikers van de gebouwen aan de Burgemeester Praamsmalaan in Bolsward.

In 2011 is er een eerste verkenning van de basisschool de Opbouw naar kinderopvangorganisatie Sisa en de peuterspeelzaal Bolsward geweest om te ervaren hoe zij aankijken tegen de vorming van een brede school. De school bekijkt de mogelijkheid van  een continu rooster, dit is ook onderwerp van discussie binnen de school en in de samenwerking met kinderopvang Sisa. In 2012 is de intentieverklaring ondertekend.

 
De gesprekspartners in deze fase, later de initiatiefgroep, en de beoogde brede schoolpartners zijn:
Jenaplanbasisschool De Opbouw: Gertrude de Haas
Kinderopvang Kids First: Aly Prins
Peuterspeelzaal de Opstap Bolsward: Helma Foekema
Procesbegeleiding: Gemeente Súdwest-Fryslân

De initiatiefgroep voerde gesprekken over de werkwijze van de school de Opbouw, de peuterspeelzaal de Opstap en het kinderdagverblijf Sisa. Het werd snel duidelijk dat er een positieve grondhouding was voor het verder ontwikkelen van de samenwerking met als mogelijk perspectief het vormen van een brede school. De initiatiefgroep heeft de ontwikkelingen rond de kadernotitie van de gemeente Súdwest-Fryslân op de voet gevolgd en heeft enkele malen overleg gehad met de betrokken beleidsmedewerker.

 
BREDE SCHOOL PARTNERS
Jenaplanbasisschool De Opbouw
De Opbouw is een algemene bijzondere school en werkt volgens het Jenaplan concept. De Opbouw is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het gebouw bestaat uit 5 leslokalen; een speellokaal; overblijfruimte en een gemeenschapsruimte.

Kids First
De kinderopvang is voor kinderen van 0 – 12 jaar en hun ouders. In een gebouw aan de overkant van de straat is de naschoolse opvang gerealiseerd. De locatie heeft een eigen werkplan waarin staat omschreven hoe het pedagogische beleid wordt uitgevoerd.

Peuterspeelzaal De Opstap
De peuterspeelzaal De Opstap is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en heeft twee ruime lokalen tot zijn beschikking, een grote ontvangstruimte en een vergaderruimte. De peuters komen wekelijks minimaal 2 dagdelen. Kenmerken van de peuterspeelzalen zijn de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 4 jaar.

Projectgroep
De projectgroep bestaat uit de leden van de initiatiefgroep. Om de doorgaande lijn goed uit te kunnen bouwen is er een rol voor de partners. De coördinator van de projectgroep is de directeur van de basisschool de Opbouw, Helene Bolsius.

Profiel
Het is duidelijk dat naast het feit dat de locatie zich er uitstekend voor leent, de partners elkaar vooral vinden rond de ontwikkeling van de kinderen. De beelden over het verder ontwikkelen van de samenwerking worden als kansrijk en aantrekkelijk gezien. In eerste plaatst voor de kinderen en de ouders maar ook voor de medewerkers zijn er mogelijkheden om een goed handelingsrepertoire te ontwikkelen dat eenduidig en helder is.

Uitgangspunt is om zelfstandige organisaties te blijven maar een intensieve samenwerking aan te gaan. De ontwikkeling van een brede school kan niet statisch worden opgevat. Het is een levendig concept waarbij maatschappelijke trends mede invulling aan geven. Een ‘open mind’ voor deze invloeden is van belang.