De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bij zowel het basis als het voortgezet onderwijs. De MR fungeert als gesprekspartner van de directeur inzake beleidsbeslissingen. De grootte van een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. Over sommige onderwerpen heeft de raad instemmingsrecht, over andere adviesrecht.

Instemmingsrecht houdt ruwweg in dat de directie pas een besluit over het betreffende onderwerp mag nemen als de MR het met dat besluit eens is. Het adviesrecht is wat minder vergaand: de directie kan – mits goed gemotiveerd – van een negatief advies afwijken. Verder mag de MR elk onderwerp dat de school aangaat ter sprake brengen en kan daarover ook voorstellen doen (initiatiefrecht). Het reglement van de medezeggenschapsraad kunt u op aanvraag inzien.

Voorbeelden die liggen op het terrein van instemmingsrecht:

–  onderwijskundige doelstellingen
–  schoolplan, leerplan, zorgplan
–  schoolgids, schooltijden
–  werkzaamheden ouders
–  arbeidsomstandigheden

Voorbeelden die liggen op het terrein van adviesrecht:

–  grondslag van de school
–  besteding middelen
–  beëindiging, inkrimping, uitbreiding
–  fusie
–  samenwerking
–  onderwijskundig project/ experiment
–  organisatie van de school
–  aanstellings- en ontslagbeleid
–  aanstelling en ontslag schoolleiding
–  taakverdeling schoolleiding, directiestatuut
–  toelating, verwijdering van leerlingen
–  toelating van studenten in opleiding
–  vakantieregeling
–  nieuwbouw/ grote verbouwing
–  onderhoud van de school
–  aansluiting geschillencommissie

Daarnaast zijn er onderwerpen waarbij de personeelsleden instemmingsrecht hebben en de ouders adviesrecht, zoals bij:

–  formatie
–  nascholing
–  werkoverleg
–  verlofregeling

Ook geldt dat ouders instemmingsrecht hebben en personeelsleden adviesrecht  zoals bij:

–  ouderbijdrage
–  voorzieningen leerlingen

Wat doet de MR zo al?

De MR komt dit schooljaar 6 maal bijeen, bespreekt de gang van zaken op school en denkt mee over de inhoud van het onderwijs. Zij beslissen mee in sollicitatieprocedures en overleggen met de directie over de gang van zaken. De ontwikkeling van de school, de kwaliteitsbewaking en het reilen en zeilen wordt door de raad nauwlettend in de gaten gehouden. Over het algemeen vraagt dit van de leden nogal wat leeswerk en overleg met de directie.

Veel schoolzaken die uw kind betreffen kunnen natuurlijk gewoon met de stamgroepleider of de directeur worden besproken. De communicatielijnen op onze school zijn kort. We kunnen bijna altijd problemen in overleg met u voorkomen of oplossen. Dit is te danken aan de positie van ouders op onze school.

De MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van team en ouders. De verschillende geledingen zijn op deze manier betrokken bij de besluitvorming binnen de school. De MR van De Opbouw bestaat uit twee teamleden en twee ouders. Voor telefoonnummers van MR-leden wordt verwezen naar de jaarlijks uitgedeelde schoolgids. De MR vergadert doorgaans één keer per twee maanden. Verder verschijnt er af en toe een stukje in de Nieuwsbrief over de actuele activiteiten van de MR.

De samenstelling van de MR:

Teamgeleding:

–  Anita van der Meer
–  Akke Rosenau

Oudergeleding:

–  Fedde Bloemhof
–  Sinne van der Weide

Indien u nadere informatie wilt hebben of vragen heeft over de MR kunt u persoonlijk, per telefoon, per brief of
per e-mail mr@basisschooldeopbouw.nl opnemen met één van de leden.