Ieder kind verdiend het om met plezier naar school te gaan. Om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en zich voor te bereiden op het echte leven. Basisschool de Opbouw is een jenaplan school. Bij ons op school krijgt ieder kind de kans zich op een eigen manier en op eigen tempo te ontwikkelen. Lezen, schrijven, taal en rekenen zijn ook bij ons van groot belang. Maar bij ons op school leert een kind nog meer. Want we leven allemaal samen in een snel veranderende maatschappij en dus leert een kind bij ons ook hoe je jezelf kunt zijn in deze maatschappij. En om verantwoordelijk te zijn voor andere mensen en de wereld om je heen. We werken met stamgroepen daarin zitten kinderen van verschillende leeftijden doorelkaar. Elk kind zit 2 jaar lang in de groep en groeit zo door van jongste naar oudste (bij 3 jarige stamgroepen van jongste naar middelste naar oudste). En krijgt zo elke keer een andere rol. In een stamgroep word je geholpen, help je anderen en werk je heel veel samen net als in de maatschappij en dus zitten we niet alleen maar in de boeken. We brengen het echte leven in de school. Wereldoriëntatie is dan ook het hart van ons onderwijs. Bij ons leert een kind leren in relatie met de wereld om zich heen. We prikkelen nieuwsgierigheid zodat we samen het leven kunnen ontdekken.

De Opbouw kent een duidelijke structuur door samen praten, samen werken, samen spelen en samen vieren. Het kringgesprek staat centraal en vind op verschillende momenten van de dag plaats. Door samen te praten leert een kind luisteren, onderhandelen en discussiëren. De kring staat voor verbinding en saamhorigheid. De leerdoelen staan elke week vast. Ieder kind maakt zijn eigen planning en reflecteert op zijn eigen resultaat. Het is een dynamische vorm van passend onderwijs waarbinnen kinderen samen en zelfstandig leren werken. Ook door recente onderzoeken worden de principes van het jenaplanonderwijs steeds meer wetenschappelijk onderbouwd. Ook tijdens het samen spelen gaat bij ons het leren door, de kinderen brengen spelenderwijs bij elkaar wat ze in de praktijk hebben geleerd. Samen vieren zorgt ten slotte voor verbondenheid en energie. Natuurlijk vieren we verjaardagen en feestdagen, maar daarnaast benutten we nog veel meer momenten om te vieren en beginnen we samen iedere week of sluiten we samen de week af. Op basisschool de Opbouw is niemand gelijk maar iedereen gelijkwaardig en natuurlijk zijn de ouders zeer betrokken en altijd welkom. Want samen bereiden we ook jullie kind voor op het echte leven in onze maatschappij.

Onze school kent dus geen traditioneel lesrooster. Daarvoor in de plaats hebben we een ritmisch weekplan met de vier basisactiviteiten of pedagogische situaties: gesprek, werk, spel en viering. Deze activiteiten of situaties vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de stamgroepleider.

 

 
Gesprek (samen praten)

Het gesprek is de meest elementaire vorm van de vier basisactiviteiten. Het vindt meestal plaats in een kringopstelling. Die heeft het voordeel dat de kinderen elkaar goed kunnen zien, waardoor het saamhorigheidsgevoel wordt versterkt. In een kringgesprek vindt de ontmoeting met de ander plaats, en krijgt ieder de kans zijn gedachten en gevoelens te uiten, zijn mening te geven of te toetsen, kennis door te geven of te verwerven en tot besluiten te komen.

 
Werk (samen werken)

Het meeste werk wordt verricht binnen de stamgroep, al vindt bij sommige activiteiten (zoals bijvoorbeeld bij rekenen) er wel uitwisseling plaats tussen de diverse stamgroepen. Onder werk worden dan ook die activiteiten verstaan die te maken hebben met het verwerven van vaardigheden en technieken. Uiteraard horen daar lezen, schrijven, rekenen en wereldoriëntatie bij. Op de Opbouw wordt er veel waarde aan gehecht dat de kinderen inzicht krijgen in deze verschillende leerstofonderdelen en de verbanden daartussen proberen te zien. Er wordt daarom vaak aan de hand van thema’s gewerkt. Tijdens het werken aan een project of thema komen meestal verschillende activiteiten tegelijk aan de orde: spreken (kringgesprek), luisteren, observeren, schrijven, zoeken in het documentatiecentrum, overleggen, tekenen, taal, plannen. Daarbij kunnen de kinderen gebruik maken van allerlei materialen, die ze zelfstandig kunnen vinden. De leerkracht heeft hierin een begeleidende en stimulerende functie. Deze aanpak geldt voor alle bouwen.

 
Spel (samen spelen)

Het spreekt voor zich, dat de onderbouw een ‘spelend leerkarakter’ heeft, waarmee in de onderbouw een aanvang wordt gemaakt met het verwerven van de basisvaardigheden rekenen, lezen en schrijven. In de midden-en bovenbouw krijgt het leren steeds meer een ontdekkend karakter, waarbij veelal zelfstandig gewerkt wordt. Spelen, in de zin van het verbeelden van gevoelens, wordt op onze school erg belangrijk geacht voor de ontwikkeling van het kind. Spelen is immers ook leren. Het spel wordt daarom in allerlei vormen gestimuleerd. Spel veronderstelt een actieve betrokkenheid van de spelers en is vaak een naspelen van niet -spel- situaties naar eigen idee, waarbij plaats, tijd en object veranderen. Hierin kunnen kinderen ook uiten wat hen bezig houdt. Ten aanzien van spel proberen wij waar mogelijk gunstige voorwaarden te scheppen, belemmeringen weg te nemen en creatieve toepassingen te stimuleren. Dat kan zijn in het kringgesprek (dramatiseren), bij het werk (als leerspel), of bij de viering, op recreatieve momenten. Allerlei materialen die de fantasie en verbeelding stimuleren, kunnen we daarbij gebruiken. Natuurlijk zijn er ook muziekinstrumenten en audiovisuele middelen beschikbaar.

 
Viering (samen vieren)

Vieringen zijn kenmerkend voor het Jenaplanonderwijs. Het zijn gemeenschappelijke bijeenkomsten voor de hele school waarin men elkaar dingen uitlegt, vertelt, vermaakt, gevoelens meedeelt of laat horen. Ze worden regelmatig gehouden en duren gewoonlijk niet langer dan een half uur. Een viering is niet hetzelfde als een feest maar kan dat wel zijn. Bij vieringen wordt steeds weer voor een ander thema gekozen. Nu eens staat de natuur centraal, dan weer het religieuze of de wereld om ons heen. Op de Opbouw kennen we verschillende soorten vieringen. Zo is er de weekopening, groepsvieringen kwartaalvieringen. De weekopening vindt elke maandag plaats. Op deze manier starten we de week met elkaar. Vanuit elke stamgroep kunnen de kinderen dan iets laten zien of horen. Een groepsviering wordt verzorgd door een van de stamgroepen. De ouders/verzorgers van de kinderen uit alle stamgroepen kunnen dan komen kijken. De inrichting van de ruimte waar de viering plaats vindt is in handen van de kinderen en de leerkracht samen. De kwartaalvieringen vinden 4 keer per jaar plaats en kunnen in het teken staan van een seizoenswisseling of een christelijke feestdag of ze hebben een thematisch karakter. In ieder geval bij twee van deze vieringen worden de ouders/verzorgers uitgenodigd. De laatste viering voor de zomervakantie staat begrijpelijkerwijs altijd in het teken van afscheid(groep 8) en hoop(voor een voorspoedig nieuw schooljaar).